Anestezilogie a Neodkladná medicína

Výuka pro liché studijní skupiny probíhá na ARK 1. LF UK a FTNsP v termínech určených fakultou. Je rozvržena na 2 týdny, studenti jsou rozděleni do skupin a je stanoven harmonogram seminářů a praktik. Součástí výuky je teorie a praktická část na operačním sále a lůžkovém oddělení s nácvikem základních dovedností dle aktuální situace. Zápočet bude udělen poslední den stáže na základě 90% účasti na seminářích a praktikách a současně úspěšného složení zápočtového testu z kardiopulmonální resuscitace. Nahrazení případné absence je možné pouze po předchozí dohodě, absenci na semináři KPR omluvit nelze. Termín zápočtového testu je určen v první den výuky.

První den zahájení v 8.30 na pavilonu B3, suterén – posluchárna. Časový rozvrh je do 11.30 h.

Teoretická výuka probíhá posluchárně kliniky na pavilonu B3 (posluchárna – suterén, případně seminární místnost – přízemí na Emergency, bude vždy upřesněno).

Praktická část probíhá na lůžkovém oddělení kliniky, pavilon B3, 1. patro. Na operační sály jsou studenti rozděleni na anesteziologickém oddělení, pavilon G5.

Poslední den výuky (pokud není stanoveno jinak) probíhá výuka hod na KARIP TC IKEM (přednosta MUDr. Eva KIESLICHOVÁ, Ph.D.). Sraz studentů je v 8:45 hodin ve vstupní hale IKEM (u modelu srdce). Pokud se personál KARIP TC IKEM nedostaví, hlaste se prosím na sekretariátu KARIP TC IKEM.

Pokud se vyučující nedostaví, neprodleně se prosím ohlaste na sekretariátu kliniky v 1. patře pavilonu B3.

Rozvržení do skupin a další organizace:

1. týden

Den

Skupina

Zahájení

Kde

Co

pondělí

A,B,C,D

8:30

B3

Seminář

úterý

A

7:45

G5

Sál

B

8:45

B3

Lůžkové odd.

C+D

8:45

B3

Seminář

středa

A

7:45

G5

Sál

B

8:45

B3

Lůžkové odd.

C+D

8:45

B3

Seminář

čtvrtek

A

8:45

B3

Lůžkové odd.

B

7:45

G5

Sál

C+D

8:45

B3

Seminář

pátek

A

8:45

B3

Lůžkové odd.

B

7:45

G5

Sál

C+D

8:45

B3

Seminář

2. týden

Den

Skupina

Zahájení

Kde

Co

pondělí

A+B

8:45

B3

Seminář

C

7:45

G5

Sál

D

8:45

B3

Lůžkové odd.

úterý

A+B

8:45

B3

Seminář

C

7:45

G5

Sál

D

8:45

B3

Lůžkové odd.

středa

A+B

8:45

B3

Seminář

C

8:45

B3

Lůžkové odd.

D

7:45

G5

Sál

čtvrtek

A+B

8:45

B3

Seminář

C

8:45

B3

Lůžkové odd.

D

7:45

G5

Sál

pátek

A,B,C,D

8:30

B3

KARIM IKEM – transplantologie à TN zápočet

Sylabus předmětu:

 • Úvod do intenzivní medicíny
 • Základní pojmy, neodkladná péče
 • Principy poskytování diferencované péče
 • Náplň oboru IM
 • Organizace a modely nemocniční resuscitační a intenzivní péče
 • Monitorování pacienta a vyšetřovací metody na  JIP/ARO
 • Klinické sledování pacienta
 • Monitorování fyziologických funkcí s použitím přístrojů, principy měření sledovaných parametrů
 • Monitorování orgánových systémů  a jejich podpory
 • Techniky nejdůležitějších výkonů v IM
 • Pomůcky a přístroje používané v intenzivní a resuscitační péči
 • Přístup do krevního oběhu
 • Přístup do dýchacích cest (endotracheální intubace – oper. sál)
 • Přístup do hrudníku
 • Přístup do žaludku a duodena
 • Přístup do močového měchýře
 • Přístup do CNS
 • Život ohrožující stavy a neodkladná kardiopulmonální resuscitace
 • Poruchy vědomí, dýchání, oběhu
 • Základní a rozšířená KPR, indikace, kontraindikace, ECR 2005, pomůcky
 • Resuscitační péče
 • Šokové stavy, syndrom multiorgánové dysfunkce a MOF
 • Sepse, nozkomiální infekce, antiinfekční režim, zásady antibiotické léčby
 • Poruchy vnitřního prostředí a zásady jejich terapie
 • Základy hemoterapie a infúzní léčby, tekutinová resuscitace
 • Hemostáza a její poruchy, sy DIC, antikoagulace
 • Náhrada krevního objemu, krev a krevní deriváty
 • Náhradní roztoky
 • Základy umělé výživy
 • Energetická a substrátová  potřeba pacienta
 • Hodnocení nutričního a energetického stavu pacienta
 • Enterální výživa, způsoby a možnosti jejího podání
 • Parenterální výživa, způsoby a možnosti jejího podání
 • Možnosti orgánové podpory
 • Umělá plicní ventilace
 • Zajištění průchodnosti dýchacích cest
 • Kyslíková terapie
 • Základní interpretace krevních plynů
 • Základy ovykání a odpojování od ventilátoru
 • Podpora krevního oběhu
 • Mimotělní eliminační techniky – CRRT, IRRT
 • Intoxikace
 • Teoretické základy, základní pojmy – otrava, jed, osud jedu v organismu, brána vstupu
 • Obecné léčebné postupy u intoxikací, primární eliminace toxické látky
 • Eliminace vstřebané toxické látky, antidota
 • Toxikologické informace – TIS
 • Akutní stavy v hepatogastroenterologii vyžadující neodkladnou péči
 • Krvácení do GIT
 • Akutní jaterní selhání, hepatorenální syndrom
 • Akutní záněty GIT, toxické megakolon
 • Akutní pankreatitida
 • Akutní neurologické stavy
 • Syndrom nitrolební hypertenze, edém mozku
 • Neuroinfekce
 • Trauma z pohledu neodkladné péče
 • Smrt mozku
 • Teoretické základy, patologie, patofyziologie
 • klinika, diagnostika , péče o dárce orgánů, transplantační zákon
 • Etické a právní aspekty intenzivní péče
 • Základní etické principy
 • Základní zákonné normy
 • Rozsah terapie na JIP/ARO, problematika DNR

Doporučená literatura a zdroje informací:

Základní povinné učební texty:

 1. Kittnar Otomar a kolektiv, Lékařská fyziologie, Praha 2011, Vybrané kapitoly: fyziologie krevního oběhu a dýchání, acidobazická rovnováha, vylučování
 2. Dagmar Lincová, Hassan Farghali, Základní a aplikovaná farmakologie, Praha 2007, Vybrané kapitoly: Látky ovlivňující periferní a centrální nervový systém
 3. Roman Zazula a kol., Praktikum intenzivní medicíny, (k dispozici na naší klinice)
 4. Vladimír Černý a spol., Invazivní hemodynamické monitorování v praxi, Praha 2000
 5. Pavel Ševčík a spol., Intenzivní medicína, Praha 2003 (stomatologie)
 6. Pavel Ševčík, pořadatel, Intenzivní medicína, třetí vydání, Praha 2014

Doporučené další prameny:

 1. Vladimír Černý, Martin Matějovič, Pavel Dostál a kolektiv, Vybrané doporučené postupy v intenzivní medicíně, Praha 2009
 2. Pavel Dostál a kol., Základy umělé plicní ventilace, Praha 2004
 3. www.akutne.cz
 4. www.csarim.cz
 5. www.resuscitace.cz


PŘIHLÁŠENÍ
jméno:
heslo:
 

© 2019 - Anesteziologicko - resuscitační klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Thomayerova nemocnice


LOADING